Od 10.09.2013 r.
VII. Wewnątrzszkolny System Oceniania

ROZDZIAŁ 1.

 

I. CELE I ISTOTA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany jest w oparciu o:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).
• Szczegółowe kryteria opracowane przez zespoły przedmiotowe i międzyprzedmiotowe.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady, formy i tryb oceniania uczniów i polega na:

• Rozpoznawaniu (diagnozowaniu) opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania realizowanych przez nauczyciela.
• Określeniu postępów ucznia w tym zakresie.
• Sformułowaniu oceny szkolnej.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania służy zaangażowaniu uczniów w system oceniania, rozwijaniu ich prawidłowej samooceny, odpowiedzialności za własne postępy oraz kształtowaniu takich postaw, jak:

• gotowość poddania się ocenie,
• poczucie własnej godności,
• dążenie do samodoskonalenia,
• rzetelność,
• pracowitość
• kreatywność.

4. Celem oceniania jest:

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
• Określenie jego postępów i braków w edukacji.
• Wskazanie sposobów i metod eliminacji stwierdzonych braków poprzez doskonalenie metod i organizacji uczenia się.
• Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcy i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach, trudnościach i brakach ucznia.
• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia efektywności nauczania.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

• Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych wynikających zrealizowanych programów nauczania.
• Informowanie uczniów i ich rodziców o poziomie tych wymagań (informacje o wymaganiach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia przekazuje rodzicom wychowawca klasy, zaś uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia).
• Ocenianie bieżące.
• Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce na zebraniach śródokresowych.
• Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne (wystawienie śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych).
• Zaliczanie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
• Zaliczanie różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.
• Poprawianie końcowych ocen klasyfikacyjnych w formie egzaminu poprawkowego

 

ROZDZIAŁ 2.
SKALA I KRYTERIA OCEN:

I. OCENIANIE BIEŻĄCE:

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

niedostateczny - 1
dopuszczający - 2
dostateczny - 3
dobry - 4
bardzo dobry - 5
celujący – 6

1a. Procentowe progi na poszczególne oceny:

niedostateczny0 – 29%
dopuszczający 30 – 50%
dostateczny 51 – 74%
dobry 75 – 89%
bardzo dobry 90 – 94%
celujący95 – 100%

2. Wartość ocen bieżących może być podniesiona przez dodanie znaku (+) lub obniżona przez dodanie znaku (-).
3. Oceny ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
4. Oceny szkolne notowane są w dzienniku lekcyjnym danego oddziału. Ze względu na specyfikę pracy szkoły (pracownie, zajęcia w grupach), wszystkie oceny notowane we własnej dokumentacji należy wpisać do dziennika w ciągu tygodnia.
4a. Proponowane oznaczenie poszczególnych elementów sprawdzania i oceniania wrubrykach dziennika lekcyjnego:

k – kartkówka
O – odpowiedź ustna
pk – praca klasowa
ppk – poprawa pracy klasowej
pd – praca domowa
ak – aktywność
wyp. – wypracowanie pisemne/praca pisemna
P – prezentacja
ćw. – ćwiczenie / zadanie praktyczne

Nauczyciel może wpisać zakres materiału dla danej formy oceniania.

5. Oceny cząstkowe są wystawiane w sposób jawny na zajęciach edukacyjnych.
5a. Pisemna praca klasowa/sprawdzian jest zapowiedziana na tydzień przed datą i wpisanaw dziennik lekcyjny. Nauczyciel informuje uczniów o zakresie prac klasowej/sprawdzianu.
5b. W jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian z wiadomościobejmujący „dużą" partię materiału.
6. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5w Łomży otrzymują stopnie szkolne wg następujących kryteriów:

• stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, a braki te uniemożliwiają dalszą edukację,
• stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich zlikwidowania w trakcie dalszej nauki,
• stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych,
• stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,
• stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć,
• ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne z danych zajęć lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach stopnia wojewódzkiego kwalifikując się do finału.

7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej do zindywidualizowania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów opiniowanych przez te poradnie.
7a. Przy ocenieniu osiągnięć ucznia nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia poradnipsychologiczno – pedagogicznej.
8. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne i obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności szkolnej uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy oraz sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalają właściwe komisje przedmiotowe.
9. Oceny szkolne wystawiane przez nauczycieli są jawne także dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
10. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
11. Konsekwencją ściągania podczas prac pisemnych jest ocena niedostateczna wystawianaw trybie natychmiastowym bez możliwościjej poprawy.
12. Uczeń nieobecny na pracy klasowej/sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia wiedzy i umiejętności ocenianej na pracy klasowej/sprawdzianie w ciągu dwóch tygodni od daty pracy klasowej/sprawdzianu.
13. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę otrzymaną napracy klasowej/sprawdzianie w ciągu dwóch tygodni.
14. Uczeń nie może otrzymać niższej oceny z poprawy pracy klasowej/sprawdzianu niż otrzymana na pracy klasowej/sprawdzianie.
15. Uczeń będący reprezentantem szkoły może otrzymać dodatkowy termin na zaliczenie pracy klasowej lub I semestru o jeden tydzień.
16. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze przy 2 i więcej godzinach lekcyjnych w tygodniu i raz w roku szkolnym przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu.

II.OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE (ZASADY KLASYFIKACJI):

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I semestr trwa od 01 września do ferii zimowych, których termin ogłaszany jest przez
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
II semestr kończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego.

2. Ocena śródroczna semestralna i końcowa wyrażona jest stopniem wg skali:

celujący - 6
bardzo dobry - 5
dobry - 4
dostateczny - 3
dopuszczający - 2
niedostateczny - 1

3. Wartość ocen semestralnych nie może być podnoszona ani obniżana za pomocą znaków „+" czy „-".
4. Wszystkie oceny są jawne. Uczeń ma prawo znać swoje oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Za poinformowanie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy.
5. O grożącej ocenie niedostatecznej z jakiegoś przedmiotu, uczeń oraz jego rodzice (opiekunowie prawni) muszą być powiadomieni na nie mniej niż miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady. Za powiadomienie uczniów i rodziców odpowiada wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców napiśmie lub w formie ustnej.
6. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej powinno odbyć się w ciągu dwóch ostatnich tygodni nauki.
7. Uczeń ma prawo do poprawy ocen . Zasady poprawy oceny określają regulamin szkoły i przedmiotowe systemy oceniania.
8. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć z których został zwolniony.
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła może zorganizować w miarę możliwości edukacyjne zajęcia wyrównawcze.
10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
11. skreślony
11a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonychmożliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czasokreślony w tej opinii.
11b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lubrocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczaniazamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony", albo„zwolniona".
11c. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego alboindywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić napodstawie tego orzeczenia.
11d. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacjiprzebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo„zwolniona".
12. Podstawą do wystawienia śródrocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej stanowią co najmniej trzy oceny bieżące.
12a.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnychotrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenęklasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięguwojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowejuzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenęklasyfikacyjną.
13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny z zachowania - wychowawca klasy.
14. Ustalona przeznauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala zakładowy opiekun praktykantów w porozumieniu z innymi pracownikami zakładu pracy. Zakładowy opiekun praktykantów pisze też opinię o praktykancie w dzienniczku praktyki zawodowej.
16. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych jeżeli opuściłwięcej niż 50% zajęć.
17. Uczeń nie klasyfikowany z powodów usprawiedliwionych, ma prawo na pisemną prośbęrodziców (opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
18. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
19. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z danego przedmiotu nauczania na I semestr, musi zaliczyć zakres programowy z danego przedmiotu do daty wystawienia zagrożeń w semestrze II (miesiąc przed klasyfikacją radą pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu. Zasada ta dotyczy również egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych.
20. Klasyfikowanie z zajęć praktycznych odbywających się w ZCKPiU określa system oceniania ZCKPiU. Nadzór nad przepływem informacji między ZCKPiU a szkołą sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
21. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniom, którzy:

• realizują indywidualny tok nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami
• zmieniają typ szkoły lub profil klasy (egzamin z różnic programowych)

22. skreślony
22a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzieńzakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminuklasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
23. Egzaminy klasyfikacyjne dotyczą wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia.
24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

- przewodniczący - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole
- egzaminator - nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych
- członek komisji - nauczyciel o tej samej lub pokrewnej specjalności

25. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom ocen z poszczególnych przedmiotów.
26. Zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy ustala nauczyciel egzaminator na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania.
27. skreślony
27a.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, z zajęć artystycznych, techniki, zajęćtechnicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych iwychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
28. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala uczniowi ocenę klasyfikacyjną zgodną ze skalą niniejszego regulaminu oraz sporządza protokół.
29. skreślony
29a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminuklasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowymterminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
30. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
31. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".
32. Warunki oceniania śródrocznego i końcowego oraz zasady klasyfikowania ucznia na jednostkach modułowych.

• Moduł składa się z jednostek modułowych.
• Każda jednostka modułowa kończy się oceną końcową zaliczającą jednostkę.
• Ocena zaliczająca jednostkę modułową jest wystawiana przez nauczyciela (nauczycieli) prowadzącego (prowadzących) daną jednostkę zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
• Uczeń, który nie zaliczył jednostki modułowej ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nauczycieli).
• Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z modułu jest zaliczenie wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład.
• Oceny zaliczeniowe z zakończonych jednostek modułowych, na koniec roku szkolnego są wpisywane w kartę modułu załączoną do arkuszy ocen.
• Ocenę semestralną (roczną)z danego modułu wystawia nauczyciel prowadzący jednostkę modułową obejmującą największą liczbę godzin z tego modułu w bieżącym semestrze (roku). W/w nauczyciel działaw porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi pozostałe jednostki modułowe.
• Ocena semestralna (roczna) z modułu jest wystawiana zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
• Ocenę końcową z modułu wystawia się po zrealizowaniu wszystkich jednostek modułowych z danego modułu. Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen zaliczających poszczególne jednostki modułowe.
• Średnia ważona jest obliczana według wzoru:

wzor

Gdzie:

Om– ocena końcowa z modułu
Oj – ocena końcowa z danej jednostki modułowej
hj – liczba godzin lekcyjnych przypadających na daną jednostkę modułową
n – liczba jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu

• Po wyliczeniu średniej ważonej ocena końcowa jest zaokrąglana do pełnej wartości zgodnie z ogólnymi zasadami:

 mniej niż 0,5 po przecinku – ocena jest zaokrąglana w dół
 0,5 lub więcej po przecinku – ocena jest zaokrąglana w górę

• Ocena końcowa jest wpisywana do karty modułu i arkusza ocen

 

III. PROMOWANIE UCZNIÓW:

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego typu szkoły, uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz nie otrzymał po raz trzeci z rzędu nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zzachowania.
1a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
1b.Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z modułu nieotrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
2. skreślony
2a.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2b. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W przypadku dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły ustala imienny skład komisji oraz dokładną datę przeprowadzenia egzaminu.
4. W przypadku składania przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów dyrektor szkoły wyznacza dwa terminy przeprowadzenia egzaminu w odstępie co najmniej jednodniowym.
5. skreślony
5a. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i pracowni przedmiotowych ma formę zadań i ćwiczeń praktycznych.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole - jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Egzamin poprawkowy dotyczy wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia. Nauczyciel egzaminator ustala pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, których stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji po konsultacji z członkiem komisji egzaminacyjnej.
10. Jeżeli uczeń zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
13. Odwołanie od egzaminu poprawkowego nie przysługuje.
14. Zatwierdzenie wyników egzaminu poprawkowego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nowego roku szkolnego.
15. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
16. Uczeń, który na I semestr otrzymał z jakiegoś przedmiotu nauczania ocenę niedostateczną, powinien zaliczyć ten semestr indywidualnie u nauczyciela uczącego według wymagań programowych, w terminie wcześniejszym niż data wystawienia zagrożeń w semestrze (miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu.
16a. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie oceny niedostatecznej za I semestr na poziom oceny dopuszczającej do końca kwietnia roku szkolnego. Nie zaliczenie wiedzy i umiejętności z I semestru może powodować zagrożeniem oceną niedostateczną za semestr II. Termin zaliczenia I semestru wyznacza nauczyciel poza wyznaczonymi zajęciami lekcyjnymi (planem lekcji).
17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
18. Uczeńkończy szkołę ponadgimnazjalną:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danegotypu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;
b) uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

IV. OCENA Z ZACHOWANIA:

1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg skali:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. skreślony
3. Wychowawca klasy wystawia ocenę z zachowania uwzględniając opinię nauczycieli, pedagoga szkolnego i uczniów.
3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
5. Ocena z zachowania jest wystawiana na podstawie Karty oceny zachowania ucznia w oparciu o system oceniania zachowania (WSOZ).
6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
8. Wystawiając ocenę z zachowania bierze się pod uwagę następujące obszary:

• frekwencję na zajęciach szkolnych,
• wyniki nauczania,
• kultura osobista ucznia w szkole i poza nią,
• postawa wobec uzależnień,
• stopień zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

9. Kryteria ocen zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu ZSMiO Nr 5.

 

V. SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

1. Sprawdziany pisemne:

• po działach programowych,
• semestralne,
• roczne.

2. Sprawdziany pisemne bieżące (kartkówki). Kartkówka jest to sprawdzenie wiadomości z trzech ostatnich jednostek tematycznych, którą uczniowie powinni pisać w czasie nie przekraczającym piętnaście minut.
3. Wypowiedzi ustne.
4. Prace twórcze uczniów (projekty).
5. Ćwiczenia praktyczne.
6. Formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów określają przedmiotowe systemy oceniania.
7. Zasady:

• uczniowie zapoznani są z systemem sprawdzania osiągnięć dydaktycznych,
• nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zakresu badanego materiału na co najmniej tydzień przed sprawdzianem pisemnym,
• podanie kryteriów oceniania,
• sprawdzenie i oddanie prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni,
• nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania sprawdzonych prac pisemnych do końca bieżącego roku szkolnego,
• nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

 

VI. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH:

1. Uczniowie mogą być informowani poprzez:

• ustną informację nauczyciela o umiejętnościach i brakach
• pisemną informację w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.
• informację - ocenę wpisaną do zeszytu ucznia (zgodnie z przyjętą skalą)
• recenzję prac pisemnych
• prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki, galerie, biuletyny

2. Formy informowania rodziców:

• informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.
• kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,
• wywiadówki (minimum 3 w ciągu roku szkolnego),
• listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców.

3. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania:

• kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne,
• organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych, socjoterapeutycznych itp.
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• pedagogizacja rodziców,
• indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA STOPNIA Z NARUSZENIEM ZASAD OCENIANIA:

1. Uczeń ma prawo do:

• znajomości i jawności ocen wystawianych przez nauczyciela,
• rzetelności i uzasadnienia oceny, znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
• możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia,
• wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
• pełnej informacji o możliwościach odwołania się od oceny (śródrocznej i rocznej).

2. Uczeń ma obowiązek:

• stawić się w terminie na egzamin sprawdzający (klasyfikacyjny),
• przygotować się do egzaminu.

 

VIII. PRAWA RODZICÓW:

1. Rodzice mają prawo do:

• jawnej i uzasadnionej oceny swego dziecka,
• bieżącej informacji o postępach dziecka,
• odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny śródrocznej i rocznej,
• wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,
• informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swego dziecka,
• informacji o wymaganiach szkoły.

 

IX. PRAWA NAUCZYCIELI:

1. Nauczyciele mają prawo do:

• zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
• udziału w egzaminie sprawdzającym i przygotowaniu do niego zadań,
• obrony swojej opinii,
• uczestniczenia w rozmowach w sytuacjach konfliktowych.

 

Na górę

Używamy pliki cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję ciasteczka z tej strony.